پروازکیش_گرگان _کیش  سه شنبه و جمعه هرهفته از هشتم بهمن ماه سال جاری توسط هواپیمایی قشم انجام می شود.