بازدید دکتر حق شناس استاندار گلستان از طرح گردشگری در روستای کلو گرگان

دکتر حق شناس در حاشیه این بازدید گفت: بسیاری از روستاهای استان دارای ظرفیت های منحصر به فردی هستند که می تواند موجبات جذب گردشگران را فراهم آورد.

سرمایه گذاری بخش خصوصی در ظرفیت گردشگری روستایی , اشتغال زایی و درآمد زایی پایدار را به همراه دارد.