برچیدن نیزار، تسطیح پستی بلندی های اطراف استریپ باند پروازی فرودگاه گرگان و رفع موارد عدم انطباق استاندارد های فرودگاهی 


با توجه به موقعیت فرودگاه گرگان در منطقه پر بارش و رویش نیزار و علفزار در محدوده اطراف سطوح پروازی و در نتیجه تجمع پرندگان وحیوانات وحشی که ایمنی پروازها را به خطر می اندازد،  جهت ارتقای ایمنی،  مناطق فوق تسطیح وطبق قوانین بین المللی وسازمان هواپیمایی کشوری ایران استاندارد سازی شد.

"